අරූපාවචර ප්‍රේමය


රාත්‍රී යහනේදී, මාගේ ආත්මය ප්‍රේම කරන තැනැත්තා සෙවීමි.
මට ඔහු හමු වූයේ නැත.1
දිවා කල, අනන්ත සැරිසැරීම් තුල
ඔහු සෙවීමේ අසංකල්පිත චලනයන් වූවා
මට ඔහු හමු වූයේ නැත.

සියලුම රාත්‍රීන් සහ ඇතැම් දහවල් කාල
සරාගී සිහින සමගම අනන්‍ය වන්නේ
ඔහු මා කරා පැමිනෙයි
එහෙත් ඔහු අසංඛාර වන්නේ
මට දැක ගත නොහැක
ස්පර්ශ කල නොහැක

ඔහු නොපවතින්නේ නම්
ආත්ම ගතවන සුවඳක්
ළයෙහි පවතින්නේ මන්දැයි නොදනිමි
ස්පර්ශයෙන් තොර
අරූපාවචර මිනිසෙකුට
පෙම් කරන්නේ කෙසේද

මම මගේ මනසිකාරය සොයා යන්නෙමි

අසංඛ්‍යය වූ දෝමනස්සී චාරිකා
කුඩා විවරයකින් ආරාධිත
විසල් ගුහාවකින් අවසන්ය
එහි වෙසෙන අරූපාත්මයට
ප්‍රේමයේ රූපය අඹන්නෙමි

රන් උරිස් මත නීල ඝන ජටා රදන්නේ
කිරෙන් සේදී පිරුණු සුනිල ඇස් දරන්නේ
වමත මාගේ හිසට යට තබා
දකුණතින් මා වැලඳ ගන්නා 1
පිරිමි සිරුරක් කෙසේ වත් නොවී.

නිම නොවන විඳවුමක - ආනන්තරිය හැඩයක්
අභින්නවු හිස්බවක් ලෙස නැගේ
මගේ පෙම නොනැගිටුවන ලෙසත්
නොපුබුදුවන ලෙසත් 1 ඉල්ලමි

වැළපෙමි.


2014 

1ශුද්ධ බයිබලය

© Subhadra Jayasundara